Kontakt a všeobecné obchodní podmínky | NovéReality.cz

 
 

Nové reality » Kontakt a všeobecné obchodní podmínky

 
 

Kontakt a všeobecné obchodní podmínky

Zákaznická podpora:
Jan Novotný st.
+420 728 741 660
emial: j.novotny@ftsun.cz

Fakturační adresa:
FT Sun s.r.o.
Pekárenská 77
370 04 České Budějovice

IČ: 28120434

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18406

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvod

Provozní řád upravuje podmínky používání internetového portálu novereality.cz. Provozovatelem je NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o. (dále jen provozovatel)

2. Předmět

Portál mohou používat osoby fyzické i právnické, podnikající na základě náležitých oprávnění.

Veškeré informace nacházející se na stránkách jsou informačního charakteru v souvislosti s realitami, ale provozovatel neodpovídá za jejich správnost a úplnost. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit a doplňovat informace a pravidla provozu bez jakéhokoliv upozornění a uživatel má povinnost průběžně se seznamovat s jejich změnami.

3. Práva a povinnosti uživatelů

Všichni podnikající uživatelé jsou povinni zajistit si potřebná oprávnění a provozovatel poskytující pouze uživatelský a propagační prostor a softwarové prostředí nenese za jejich podnikání odpovědnost.

Uživatel je povinen používat jediný profil a udržovat ho aktuální. Vytvoření více profilů jedním uživatelem bez souhlasu provozovatele je vážné porušení podmínek serveru a mohou být zrušeny všechny profily uživatele a blokována jeho IP adresa. V případě porušení pravidel serveru si provozovatel vyhrazuje právo profil uživatele omezit nebo upravit dle vlastního uvážení. Jakákoliv skrytá forma inzerce (odkazy v textu, odkazy v fotografiích, vkládání reklamních sloganů a odkazů) je zakázána. Provozovatel si vyhrazuje právo jakékoliv tyto vady a přestupky odstranit.

Na server je zakázáno vkládat:

  • pornografický či erotický obsah a obsah v rozporu s Listinou základních práv a svobod a osobnostními právy či právy duševního vlastnictví.

Jakákoliv nekorektní snaha uživatele bude v zájmu zachování přehlednosti serveru a dodržování pravidel bez varování korigována a popřípadě smazána. V případě porušení těchto podmínek bude uživatel zablokován.

Veškeré restriktivní kroky bude provozovatel vykonávat pouze ve snaze poskytnout všem kvalitní obsah.

Prostor a služby poskytované uživateli smějí být používány pouze k legálním účelům. Uživatel odpovídá za vkládané údaje a úkony prováděné na serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uživatelem v souvislosti s používáním serveru novereality.cz ani za škody, které by mohly vzniknout uživateli v souvislosti s užíváním serveru.

4. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Uživatel používá server na vlastní riziko a bere na vědomí, že internetové prostředí skýtá rizika plynoucí z povahy tohoto média. Přijímá za vlastní rizika spojená s identifikací uživatelů a pravostí jimi uváděných údajů. Uživatel je proto povinen ověřovat si uváděné údaje a musí počítat s opatrností při budování obchodních vztahů. Přes maximální snahu o kontrolu a aktualizaci údajů nenese provozovatel odpovědnost za jejich správnost.

Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat funkčnost serveru za účelem vývoje, úprav a údržby a neponese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, nemožnost používat server nebo způsobenou škodu uživateli (ztráta dat, ušlý zisk). Neodpovídá ani za škody vzniklé připojením na cizí servery prostřednictvím odkazů umístěných na serveru novereality.cz. Provozovatel neručí za žádné informace poskytnuté uživateli serveru.

Provozovatel není povinen kontrolovat relevantnost dat, informací a komunikace mezi jednotlivými uživateli, ale vyhrazuje si právo zasáhnout pokud odhalí jakékoliv porušení pravidel.

Provozovatel nemůže zaručit optimální kvalitu a rychlost připojení na server.

5. Ochrana osobních dat

Každý, kdo zadává o sobě i o jiných jakékoli údaje v rámci serveru novereality.cz, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o., která je hlavním zprostředkovatelem serveru novereality.cz, a tedy zpracovatelem osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci programu umístěného na serveru novereality.cz zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do sídla společnosti NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o. Společnost NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o. se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze serveru novereality.cz odstranit.

Každý, kdo zadává o sobě i o jiných lidech jakékoli údaje v rámci serveru novereality.cz, si je vědom možnosti, že k údajům jím zadaným mohou mít přístup i osoby z jiných států a jsou s tím srozuměni. Nikdo není oprávněn, společnost NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o. nevyjímaje, manipulovat s údaji za účelem svého vlastního obohacení nebo zisku.

Společnosti NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o., nenese odpovědnost za pravdivost a přesnost osobních údajů zadaných třetími osobami, zpřístupněných v rámci programu umístěného na serveru novereality.cz, ani za případné zásahy třetích osob do těchto údajů.

NOVÉ REALITY.CZ, s.r.o. se zavazuje osobní údaje zadané v rámci programu umístěného na serveru novereality.cz neshromažďovat, nezpracovávat, nezveřejňovat ani neposkytovat třetím osobám, způsobem, který by byl v rozporu s povahou a účelem tohoto programu.

Uživatel souhlasí s použitím jím zadaného emailu k obchodním a jiným sdělením informativního charakteru. Provozovatel zasílá na uživatelem uvedený email důležité informace o změnách, cenách a akcích probíhajících na serveru novereality.cz.

6. Autorská práva

Je zakázáno bez souhlasu provozovatele použít, šířit či kopírovat jakoukoliv část serveru jakoukoliv formou. Je také zakázáno technicky zasahovat do funkce a provozu serveru a používat fotografie a materiály ostatních uživatelů bez jejich souhlasu pro svoji potřebu nebo prezentaci.

7. Závěrem

Provozní řád vychází z platných zákonů a právních předpisů České republiky. Uživatel je povinen sledovat změny v provozním řádu a používání serveru po poslední změně je považováno za souhlas s touto změnou.

 
 
 

Co hledám?

 
 
 
Vyhledat
 
 
 
 

Přihlášení RK

 
 
Přihlásit
 
 
 

Seznam realitních kanceláří a širokou nabídku realit naleznete také na Nemovitosti.cz